CHÍNH SÁCH THỬ VIỆC

Tất cả các nhân viên thử việc tại Capella Holdings đều được hưởng các chế độ phúc lợi gần giống như nhân viên chính thức, hưởng lương theo chính sách luật lao động Việt Nam. Được cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản để nhân viên mới  nhanh chóng hội nhập với…